Sorry, this job is now closed

Clerical Officer Panel

Sigmar - Public SectorDublin€555.90 - €555.90 per weekFull-time

The National Shared Services Office (NSSO) |Clerical Officer Panel

The National Shared Services Office (NSSO) is seeking to establish a panel of suitable candidates to fill Clerical Officer vacancies, as they arise, in Dublin.

About the NSSO

The NSSO is the multifunction shared services provider of human resources, pensions, payroll and finance and accounting administration services to the Irish Civil Service.

Since its establishment in 2012 as part of the Public Sector Reform Programme, the NSSO has a significant service mandate to support whole of Government shared service provision and has evolved to become one of the largest shared services operations in the State.

Overview of the Clerical Officer Job

 • General clerical work e.g. filing, photocopying, answering/making telephone calls, dealing with emails, reception desk duties, etc. under the supervision of a designated manager
 • Providing administrative support to line-managers and colleagues with general office duties.
 • Working as part of a team in delivering clerical services
 • Communicating and dealing with the public/customers e.g. responding to queries and providing information face-to-face, by telephone or via email
 • Providing the highest quality standards in customer service
 • Using Information Technology on a daily basis, e.g. word processing, spreadsheets, database, email and internet
 • Maintaining high quality records in a thorough and organised manner
 • Checking all work thoroughly to ensure it is completed to a high standard
 • Carrying out routine accounts work
 • Approaching work in a careful and methodical manner, displaying accuracy at all times, even when conducting routine/repetitive work
 • Any other duties deemed appropriate

Essential Requirements and Eligiblity for this Clerical Officer Job·

 • Have the requisite knowledge, skills and competencies to carry out the role, and ideally possess experience in office and/or administrative support.
 • Be capable and competent of fulfilling the role to a high standard, and
 • Have a good general level of education, min. of Leaving Certificate completed.
 • Be at least 17 years of age on or before the closing date of 24th of May 2024 i.e. have been born on or before 24th of May 2007, and
 • Fulfil citizenship, health and character requirements.

What’s on offer for this role as Clerical Officer?·

 • Competitive starting salary: €555.90 (weekly)
 • Permanent contract
 • Attractive pension scheme
 • 22 annual leave days per annum
 • Blended working policy
 • Many more flexible and family friendly policies, including Worksharing, Shorter Working Year, Mobility Scheme and Flexitime.

How to apply for this Clerical Officer Job? 

 • To apply, candidates must complete and submit an Application Form via the online application portal.
 • All candidates should visit https://www.nssojobs.com to access the application form and further information on the competition.
 • The closing date for receipt of completed applications is 12pm on Friday the 24th of May 2024. Applications will not be accepted after the closing date.

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte (ONSC) | Painéil Oifigeach Cléireachais

Tá Oifig Náisiúnta na Seirbhísí Comhroinnte (ONSC) ag iarraidh painéal iarrthóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais Oifigigh Chléireachais a líonadh, de réir mar a thagann siad chun cinn, i mBaile Átha Cliath.

Maidir leis an ONSC

Sí an ONSC ná soláthraí ilfheidhmeach na seirbhísí comhroinnte um acmhainní daonna, um phinsin, um phárolla agus airgeadais agus riar na cuntasaíochta le haghaidh Státseirbhís na hÉireann.

Ó bunaíodh sa bhliain 2012 í mar chuid de Chlár Athchóirithe na hEarnála Poiblí, tá sainordú seirbhíse suntasach ag an NSSO chun tacú le soláthar na seirbhísí comhroinnte uile-Rialtais agus tá sí i ndiaidh teacht chun cinn lena bheith ar cheann de na hoibríochtaí seirbhísí comhroinnte is mó sa Stát.

Léargas ar Phost an Oifigigh Chléireachais

 • Gnáthobair chléireachais m.sh. comhdú, fótachóipeáil, freagairt ar ghlaonna gutháin, déileáil le rPhoist, dualgais deasc fáiltithe, srl faoi mhaoirseacht bainisteora ainmnithe
 • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil do bhainisteoirí líne agus do chomhghleacaithe a bhfuil dualgais ghinearálta oifige orthu.
 • Oibriú mar bhall den fhoireann um sheachadadh na seirbhísí cléireachais
 • Cumarsáid a dhéanamh agus déileáil leis an bpobal/le custaiméirí m.sh freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin agus faisnéis a chur ar fáil duine le duine, ar an nguthán nó trí rPhost
 • Seirbhís den scoth a chur ar fáil do chustaiméirí
 • Teicneolaíocht Faisnéise a úsáid ar bhonn laethúil, m.sh. próiseáil focal, scarbhileoga, bunachar sonraí, rPhost agus an Idirlíon
 • Taifid ar ardchaighdeáin a choinneáil ar bhealach críochnúil agus eagraithe
 • Gach obair a sheiceáil go críochnúil lena chinntiú go bhfuil sé críochnaithe ar ardchaighdeán
 • Gnáth-obair chuntais a dhéanamh
 • Dul i ngleic leis an obair ar bhealach cúramach modhúil, le cruinneas a léiriú i gcónaí, fiú agus gnáthobair/athchleachtadh ar siúl
 • Aon dualgais eile a mheastar a bheith cuí

Na Riachtanais Riachtanacha agus an Incháilitheacht le haghaidh an Phoist seo mar Oifigeach Cléireachais

 • An t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha chun an ról a chomhlíonadh agus más féidir, taithí oifige agus/nó i dtacaíocht riaracháin.
 • An cumas agus an inniúilacht ar an ról a chomhlíonadh ar ardchaighdeán, agus
 • Leibhéal sásúil an ghnáth-oideachais, críochnú na hArdteistiméireachta ar a laghad.
 • 17 mbliain d’aois ar a laghad ar nó roimh dáta deiridh an 24 Bealtaine 2024, sé sin, a rugadh ar nó roimh an 24 Bealtaine 2007, agus
 • Riachtanais na saoránachta, na sláinte agus an charachtair a chomhlíonadh.

Cad atá ar fáil don ról seo mar Oifigeach Cléireachais?

 • Tuarastal tosaigh iomaíoch: €555.90 (in aghaidh na seachtaine)
 • Conradh buan
 • Scéim tharraingteach an phinsin
 • 22 lá saoire bliantúla in aghaidh na bliana
 • Beartas maidir le hobair cumaisc
 • Mórán beartas níos solúbtha agus níos cairdiúla don teaghlach, lena n-áirítear Roinnt na hOibre, Bliain Oibre Níos Giorra, Scéim na Soghluaisteachta agus Am Solúbtha ar an Obair.

Conas iarratas a dhéanamh ar an bPost seo mar Oifigeach Cléireachais 

 • Chun iarratas a dhéanamh, ní mór don iarrthóir Foirm Iarratais a chríochnú agus a chur isteach trí thairseach an iarratais ar líne.
 • Ba cheart do gach iarrthóir féachaint ar https://www.nssojobs.com chun teacht ar an bhfoir iarratais agus ar thuilleadh eolais faoin gcomórtas.

The closing date for applications is Friday the 24th of May 2024

Before you go

Get the latest jobs in Dublin by email

By creating a job alert, you agree to our Terms. You can unsubscribe from these directly within the emails or as detailed in our terms.

Continue to job
Sorry, this job is now closed
Need help? Contact us
Cookies, Privacy and Terms©JobAlert.ie  2024