31 - 40 of 738 Jobs 

Integration Job Coach & Mentor

Meath PartnershipKells, County Meath€38,000 - €40,000 per year

Integration Job Coach & Mentor (Full-time, Fixed-Term Contract) Hybrid-Working and Flexi-Time Arrangements will apply to this position The Position The successful candidate will become part of the Social Inclusion Community Activation Programme (SICAP) team, providing various employment and development services and support to disadvantaged individuals in County Meath. The SICAP Programme addresses a wide array of thematic areas and concerns relating to social inclusion. Applicants should be adaptable and dynamic in their work approach. Key Accountabilities Reporting to the Social Inclusion Manager and Chief Executive Officer thereafter, the Integration Job Coach & Mentor will be directly responsible for the following duties: Terms of Employment One full-time, fixed-term position is available, working 37.5 hours per week. The nature of the work will require working some unsocial hours i.e. evenings and weekends. A full driving licence and access to own transport is essential due to the outreach services associated with the position. This post may be subject to Garda Vetting in line with Meath Partnerships policy. Duration This is a fixed-term contract, concluding on the 31st December 2024. Any extension to the contract of employment will be subject to the availability of funding and continuation of SICAP programme services. Location Successful candidates will be based in Meath Partnerships Head Offices, located at Units J & K Kells Business Park, Cavan Road, Kells, County Meath. Meath Partnership is committed to ensuring a satisfactory work-life balance for its employees, as such, both hybrid-working and flexi-time arrangements will apply to this position. Salary The salary range on offer is €38,000.00 - €40,000.00 per annum, commensurate with experience. Leave The annual leave entitlement is twenty (20) days per annum, pro-rata for shorter periods. Entitlement to leave for Public Holidays is in accordance with the terms of the Organisation of Working Time Act 1997.  Meath Partnership closes for five (5) days at Christmas; this time is additional to the annual leave entitlement detailed above. Application Process A brief cover letter including personal statement demonstrating how you meet the above mentioned requirements for the position (no more than 500 words) which must communicate your relevant experience and a curriculum vitae summarising your qualifications and work experience to date can be uploaded by hitting the APPLY NOW button. Applications should be clearly marked “Integration Job Coach & Mentor”. Applicants will be shortlisted on the basis of information provided in their application.  Closing Date  The closing date for applications is 5pm on Wednesday, 12 th June 2024. Late applications will not be considered. Traenálaí Poist & Meantóir Comhtháthú (Lánaimseartha, Conradh Téarma Seasta) An post Beidh an t-iarrthóir rathúil ina bhall d’fhoireann an Chláir um Ghníomhachtú Pobail Cuimsiú Sóisialta (SICAP), ag soláthar seirbhísí fostaíochta agus forbartha éagsúla agus tacaíocht do dhaoine aonair faoi mhíbhuntáiste i gContae na Mí. Tugann an Clár SICAP aghaidh ar raon leathan réimsí téamacha agus ábhair imní a bhaineann le cuimsiú sóisialta. Ba cheart go mbeadh iarratasóirí inoiriúnaithe agus dinimiciúil ina gcur chuige oibre. Príomhchuntais Ag tuairisciú don Bhainisteoir um Chuimsiú Sóisialta agus don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ina dhiaidh sin, beidh an Traenálaí Poist agus an Meantóir Comhtháthaithe freagrach go díreach as na dualgais seo a leanas: Tionscnaimh SICAP a threorú agus a chur i bhfeidhm atá dírithe ar chomhtháthú, fostaíocht agus forbairt pobail, ag cabhrú go díreach le daoine aonair agus le grúpaí pobail. Tacú le himircigh agus le teifigh teacht ar na seirbhísí atá ar fáil, le tionscadail bunaithe ar chúig bunphrionsabail comhtháthú: Measúnú Tosaigh, Cúnamh Daonnúil, Riachtanais Teanga, Fostaíocht & Leas Eacnamaíoch, agus Comhtháthú Pobail. Meantóireacht agus oiliúint a tabhart do dhaoine chun cabhrú leo a spriocanna forbartha pearsanta agus gairmiúla a aithint agus a bhaint amach, ag clúdach cuspóirí sóisialta, oideachais, fostaíochta agus comhtháthaithe. Seisiúin oiliúna agus ceardlanna a dhearadh agus a sheachadadh atá oiriúnaithe do riachtanais na gcliant, ag freagairt do riachtanais áitiúla agus náisiúnta atá ag teacht chun cinn. Tacaíochtaí spriocdhírithe forbartha agus acmhainne a thairiscint do lucht iarrtha tearmainn, do dhídeanaithe, do dhaoine nach náisiúnaigh iad, agus do bhaill an Lucht Siúil agus na Romach, chomh maith le spriocghrúpaí eile SICAP i gContae na Mí. Comhoibriú le soláthraithe oideachais agus grúpaí pobail chun gníomhaíochtaí a phleanáil agus a chur i bhfeidhm a chothaíonn fás pearsanta agus gairmiúil na gcliant. Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le gnólachtaí agus gníomhaireachtaí áitiúla trí líonrú agus feachtais chur chun cinn, ag cabhrú le socrúchán poist agus cur chun cinn cliant. Imeachtaí ar fud Chontae na Mí a eagrú agus a bheith rannpháirteach iontu chun tacú le deiseanna fostaíochta do chliaint atá ag cuardach poist. Líonrú le INTREO chun atreoruithe cliant a éascú agus cuidiú le scéimeanna tacaíochta féinfhostaíochta agus próisis deontais de réir mar is gá. Cur le hiarrachtaí foirne maidir le spriocanna ualaigh cásanna agus méadracht feidhmíochta a bhaint amach. Bainistiú a dhéanamh ar thaifid na gcliant go digiteach agus i gcló, ag cinntiú go ndéantar gach clár insoláthartha a dhoiciméadú. Gach tasc riaracháin gaolmhar a láimhseáil mar atá leagtha amach i dtreoirlínte an chláir. Páirt a ghlacadh i dtascanna tuairiscithe, margaíochta agus ionadaíochta chun rochtain agus éifeachtacht an chláir SICAP a chur chun cinn. Páirt a ghlacadh i dtaighde agus i bhforbairt beartais shóisialta a bhaineann le SICAP. Cabhrú leis an mBainisteoir um Chuimsiú Sóisialta buiséid bhliantúla a ullmhú agus caiteachas a bhainistiú. Córas CRM IRIS agus doiciméadú cláir ghaolmhara a chothabháil agus a nuashonrú. Deis Gairme Spreagúil ag Comhpháirtíocht na Mí Tá sé mar aidhm ag an jabthuairisc seo breac-chuntas a thabhairt ar na príomhfhreagrachtaí agus freagrachtaí a bhaineann leis an bpost seo. Níl sé i gceist gur liosta iomlán é de na dualgais, na freagrachtaí nó na gníomhaíochtaí go léir a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu. Beidh gá le cur chuige solúbtha maidir le tascanna a bhaineann le clár nó le cuideachta a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus nach bhfuil sonraithe go sonrach sa jabthuairisc seo Cáilíocht Oideachais nó Gnóthachtáil Ghairmiúil Cáilíocht oideachais nó ghairmiúil a bheith agat a bhaineann le Forbairt Pobail, Cúram Sóisialta, Earcaíocht, Cóitseáil, Gairmthreoir, Gníomhachtú an Mhargaidh Saothair, nó réimse gaolmhar Eolas agus Taithí Riachtanach Taithí ghairmiúil roimhe seo i bhforbairt cliant. Cuntas teiste cruthaithe i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm tionscadal agus cláir gníomhachtaithe margadh saothair, le fócas ar thorthaí. Cumas léirithe deiseanna a aithint le haghaidh comhoibrithe agus forbairt comhpháirtíochta. Oilte in imeachtaí a eagrú, a chruthú agus a bhainistiú a thacaíonn le forbairt agus le dul chun cinn cliant. Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide (ó bhéal agus scríofa). Cumas oibriú go héifeachtach le daonraí éagsúla, lena n-áirítear pobail nua, iarrthóirí tearmainn, teifigh, daoine nach náisiúnaigh iad etc. Sárscileanna eagrúcháin agus bainistíochta ama agus taithí ar oibriú i dtimpeallacht atá ag luas tapa agus de réir spriocdhátaí míosúla. Ardleibhéil cruinnis agus fírinneachta le fianaise ar a bheith beacht, cruinn agus dírithe ar mhionsonraí. Liteartha TF i gcórais CRM agus Microsoft Office. Féin-spreagtha, in ann pleananna oibre agus cuspóirí cuimsitheacha a eagrú go neamhspleách agus a sheachadadh. Dírithe ar réitigh, bunaithe ar thorthaí, agus dinimiciúil agus muid ag tabhairt faoin ról. Scileanna, Inniúlachtaí agus Taithí Inmhianaithe Cumas pleananna oibriúcháin agus beartais eagraíochtúla a léirmhíniú agus a chur i gcrích. Oilte maidir le hualaí cásanna a bhainistiú go héifeachtach, cloí le hamlínte, ceanglais tuairiscithe, agus srianta buiséid. Eolas ar dhinimic agus saintréithe na margaí fostaíochta áitiúla agus réigiúnacha. Taithí roimhe seo ar oiliúint a sheachadadh go díreach. Tiomantas láidir do luachanna rannpháirtíochta pobail, cuimsiú sóisialta, agus éagsúlacht. Taithí ar bhainistiú sonraí íogaire agus faisnéise rúnda. In ann sonraí agus faisnéis ó fhoinsí éagsúla a ionsú, a anailísiú agus a mheas. Eolas agus tuiscint a bheith acu ar éagsúlacht na dtacaíochtaí agus na seirbhísí uilechuimsitheachta sóisialta, lena n-áirítear faisnéis agus comhairle SICAP agus neamh- SICAP, a chuireann Comhpháirtíocht na Mí ar fáil. Is sócmhainn iad teangacha breise an AE. Téarmaí Fostaíochta Tá post lánaimseartha, téarma seasta amháin ar fáil, ag obair 37.5 uair sa tseachtain. Mar gheall ar nádúr na hoibre beidh gá le roinnt uaireanta neamhshóisialta a oibriú i.e. tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine. Tá ceadúnas tiomána iomlán agus rochtain ar iompar féin riachtanach marDeis Gairme Spreagúil ag Comhpháirtíocht na Mí gheall ar na seirbhísí for-rochtana a bhaineann leis an bpost. Féadfaidh an post seo a bheith fao réir Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána de réir bheartas Chomhpháirtíocht na Mí. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

28 days agoFull-time

Servers, Bartenders & Wait Staff - FLORIDA

be Hospitality SolutionsOutside of Ireland€12 - €16 per hour

Servers / Bartenders / Wait Staff - FLORIDA Relocation Costs & Assistance Will Be Provided €12 – €16 an hour Full job description We require  Waiter/Waitress ,  Server  or  Bartenders to Relocate to FLORIDA  who can provide outstanding service to our members and guests. As part of your role, you will be expected to Reference ID: USA24 Expected start date: 01/10/2024 CLICK THE APPLY NOW BUTTON

10 days agoFull-timeTemporary

General Operative

Back to Black LimitedNewmarket, Co. Cork

General operative , experience in power washing and painting, working at heights, fluent English, full clean driving license, safe pass . Excellent rates of pay.

13 days agoFull-timePart-time

Youthreach Resource Person: Climate Justice & Workplace Safety

City of Dublin ETBCrumlin, Dublin€35,534 - €64,852 per year

Applications are invited from suitably qualified candidates for the following position: Youthreach Resource Person 2024-2025 Climate Justice & Workplace Safety Crumlin Youthreach Ref: YRRCJWS24 Youthreach is an innovative programme launched jointly by the Departments of Education and Enterprise, Trade and Employment for unqualified early school leavers. The programme requires staff who are flexible, multi-disciplined and experienced. A high degree of motivation and commitment to the person-centred model of training is essential, as is a commitment to working with the target group. City of Dublin Education and Training Board (City of Dublin ETB) was established on 1st July 2013 under the Education and Training Boards Act, 2013. City of Dublin ETB has 3,000 employees and an annual budget of €580m. It is the state education and training authority for Dublin city and serves the area covered by Dublin City Council. This provision is delivered to over 48,000 learners (20,000 full-time and 28,000 part-time) and is supported by a range of services including a psychological service, a curriculum development unit, a buildings maintenance unit and Head Office staff in Ballsbridge. It also has statutory responsibility for supporting the provision, coordination, administration and assessment of youth work services in Dublin city and is the lead partner for Music Generation Dublin City. City of Dublin ETB is also responsible for the national awarding authority for student grants in Ireland, Student Universal Support Ireland (SUSI). Proposed Timeframe: Shortlisting will take place week commencing: 1st July 2024 Interviewing to commence week beginning: 8th July 2024 *All dates are subject to change and are for guidance only Location of Position: The position will be based initially in Crumlin Youthreach, Armagh Road, Crumlin, Dublin 12, D12 DX21. Salary: €35,534 - €64,852 (including long service increment) per annum. Successful candidates will be paid at point 01 of the Resource salary scale unless they have previous public sector service at the same grade. Annual Leave: 35 days per annum. Hours: 35 hours per week. Essential Requirements: • Relevant qualification / interest / experience in delivering Climate Justice. • Experience in delivering Workplace Safety. Desirable Requirements: • Working knowledge of Microsoft Office Suite to include, Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Class NoteBook and Teams. Qualities and Skills : Applicants should have a combination of the following: • Ability to facilitate groups of up to 12 young people in learning situations. • Ability to work with young people with various degrees of ability and motivation. • Ability to draw up and implement a structured yet flexible programme of training and development with and for young people. • Confidence in her/his ability to relate to the target group. • Good communication skills. • Awareness of the challenges faced by disadvantaged communities. As vocational or practical activities are used as a medium for learning in Youthreach, it is required that staff can combine the above qualities with an ability to facilitate learning using a range of practical skills. Principal Duties and Responsibilities: The general duties and responsibilities listed below are not intended to be a comprehensive list of all duties involved and consequently, the post holder may be required to perform other duties as appropriate to the post which may be assigned from time to time and to contribute to the development of the post while in office: • Responsibility to the Centre Co-ordinator on a day-to-day basis for the delivery of the programme. • Direct class contact in the order of 20 hours per week. • Development and monitoring of programmes. • Assessment and monitoring of trainee course work. • Conducting interviews. • Administrative duties appropriate to the post. • To deputise when necessary for the Centre Co-ordinator. Hours of duty will be subject to the exigencies of the post but will be not less than 35 hours per week. Competencies: Candidates should note that questions relating to the following areas will form part or all of the interview. Knowledge and understanding of the Youthreach Programme and the particular subject area they will be teaching • The candidate should demonstrate a secure knowledge of both the Youthreach programme and the subject area of the course syllabus they will be teaching. • They should also be fully aware of the specific requirements of the course/syllabus they will be teaching. Planning and Preparation • The candidate should demonstrate an understanding of: a) How to structure class plans / year plan. b) A variety of teaching methods c) A range of monitoring and assessment methods. Professional Responsibility (Classroom Management) • The candidate should demonstrate a knowledge and understanding of classroom management techniques. • Understand what is meant by a duty of care to the learners. • Show commitment to their own professional development and training. Information Handling • The candidate should demonstrate knowledge of how to maintain records on learner progress and attainment. Interpersonal Skills • The candidate should demonstrate an ability to communicate clearly. • Have an awareness of the diplomacy and sensitivity required when dealing with others (learners/staff/parents) and an appreciation for other people’s opinion. Declaration: Applicants will be required to declare whether they have previously availed of a Public Service scheme of incentivised early retirement, including schemes not specifically mentioned above. Applicants will also be required to declare any entitlements to a Public Service pension benefit (in payment or preserved) from any other Public Service employment and/or where they have received a payment-in-lieu in respect of service in any Public Service employment. Referees: Candidates must supply details of two referees on their application form, please note that these referees should have knowledge of you and your work to whom professional reference can be made. One of which should be your current or most recent employer. Notes: • Please note that it is the responsibility of the applicant to ensure that all applications are received on time. Any technical difficulties encountered by the sender when forwarding applications are not the responsibility of the City of Dublin ETB. Therefore candidates are strongly advised to submit applications well before the 12 noon deadline on the specified closing date. • Your application will be assessed on the information you submit. Please ensure all sections are completed fully and accurately, giving clear evidence of qualifications, skills and experience. Incomplete applications may not be considered. • City of Dublin ETB may contact the named referees and/or employers for a reference should you be called to interview. • City of Dublin ETB reserves the right to change or withdraw the above post(s) without prior notification. Latest date for receipt of completed online applications for the above is: 12 noon on Monday 1st July 2024 Late applications will not be accepted. Shortlisting may take place. Canvassing will disqualify. City of Dublin Education and Training Board is an equal opportunities employer. Please see the Information Guide for further details.

9 days agoFull-time

Youthreach Resource Person: Work Experience and ESOL

City of Dublin ETBParnell Square West, Rotunda, Dublin€35,534 - €64,852 per year

Applications are invited from suitably qualified candidates for the following position: Youthreach Resource Person 2024-2025 Work Experience and ESOL Transition Centre Youthreach Ref: YRRWEE24 Youthreach is an innovative programme launched jointly by the Departments of Education and Enterprise, Trade and Employment for unqualified early school leavers. The programme requires staff who are flexible, multi-disciplined and experienced. A high degree of motivation and commitment to the person-centred model of training is essential, as is a commitment to working with the target group. City of Dublin Education and Training Board (City of Dublin ETB) was established on 1st July 2013 under the Education and Training Boards Act, 2013. City of Dublin ETB has 3,000 employees and an annual budget of €580m. It is the state education and training authority for Dublin city and serves the area covered by Dublin City Council. This provision is delivered to over 48,000 learners (20,000 full-time and 28,000 part-time) and is supported by a range of services including a psychological service, a curriculum development unit, a buildings maintenance unit and Head Office staff in Ballsbridge. It also has statutory responsibility for supporting the provision, coordination, administration and assessment of youth work services in Dublin city and is the lead partner for Music Generation Dublin City. City of Dublin ETB is also responsible for the national awarding authority for student grants in Ireland, Student Universal Support Ireland (SUSI). Proposed Timeframe Shortlisting will take place week commencing: 8th July 2024 Interviewing to commence week beginning: 15th July 2024 *All dates are subject to change and are for guidance only Location of Position: The position will be based initially in transition Centre Youthreach, 10/10A Parnell Square East, Dublin 1.D01 XV65. Salary: €35,534 - €64,852 (including long service increment) per annum. Successful candidates will be paid at point 01 of the Resource salary scale unless they have previous public sector service at the same grade. Annual Leave: 35 days per annum. Hours of Hours: 35 hours per week. Essential Requirements: • Relevant qualification and experience in teaching and organising work experience and ESOL programmes. Desirable Requirements: • Working knowledge of computer applications Qualities and Skills : Applicants should have a combination of the following: • Ability to facilitate groups of up to 12 young people in learning situations. • Ability to work with young people with various degrees of ability and motivation. • Ability to draw up and implement a structured yet flexible programme of training and development with and for young people. • Confidence in her/his ability to relate to the target group. • Good communication skills. • Awareness of the challenges faced by disadvantaged communities. As vocational or practical activities are used as a medium for learning in Youthreach, it is required that staff can combine the above qualities with an ability to facilitate learning using a range of practical skills. Principal Duties and Responsibilities: The general duties and responsibilities listed below are not intended to be a comprehensive list of all duties involved and consequently, the post holder may be required to perform other duties as appropriate to the post which may be assigned from time to time and to contribute to the development of the post while in office: • Responsibility to the Centre Co-ordinator on a day-to-day basis for the delivery of the programme. • Direct class contact in the order of 20 hours per week. • Development and monitoring of programmes. • Assessment and monitoring of trainee course work. • Conducting interviews. • Administrative duties appropriate to the post. • To deputise when necessary for the Centre Co-ordinator. Hours of duty will be subject to the exigencies of the post but will be not less than 35 hours per week. Competencies: Candidates should note that questions relating to the following areas will form part or all of the interview. Knowledge and understanding of the Youthreach Programme and the particular subject area they will be teaching • The candidate should demonstrate a secure knowledge of both the Youthreach programme and the subject area of the course syllabus they will be teaching. • They should also be fully aware of the specific requirements of the course/syllabus they will be teaching. Planning and Preparation • The candidate should demonstrate an understanding of: a) How to structure class plans / year plan. b) A variety of teaching methods c) A range of monitoring and assessment methods. Professional Responsibility (Classroom Management) • The candidate should demonstrate a knowledge and understanding of classroom management techniques. • Understand what is meant by a duty of care to the learners. • Show commitment to their own professional development and training. Information Handling • The candidate should demonstrate knowledge of how to maintain records on learner progress and attainment. Interpersonal Skills • The candidate should demonstrate an ability to communicate clearly. • Have an awareness of the diplomacy and sensitivity required when dealing with others (learners/staff/parents) and an appreciation for other people’s opinion. Terms and Conditions of Appointment • The appointment will be subject to the sanction of the Chief Executive. • Any offer will be subject to the receipt of two satisfactory references. • For the purposes of satisfying the requirements as to health it will be necessary for the successful candidate before they are appointed, to undergo at City of Dublin ETB’s expense, a medical examination by a qualified practitioner nominated by City of Dublin ETB. • External work may not be undertaken without the prior consent of City of Dublin ETB. • The person appointed to the post will be required to contribute to the relevant Superannuation Scheme. • City of Dublin ETB reserves the right to transfer staff as the needs of the organisation dictate. • The appointment will have a probationary period, details of which will be stipulated in the contract of employment. Declaration: Applicants will be required to declare whether they have previously availed of a Public Service scheme of incentivised early retirement, including schemes not specifically mentioned above. Applicants will also be required to declare any entitlements to a Public Service pension benefit (in payment or preserved) from any other Public Service employment and/or where they have received a payment-in-lieu in respect of service in any Public Service employment. Referees: Candidates must supply details of two referees on their application form, please note that these referees should have knowledge of you and your work to whom professional reference can be made. One of which should be your current or most recent employer. Notes: • Please note that it is the responsibility of the applicant to ensure that all applications are received on time. Any technical difficulties encountered by the sender when forwarding applications are not the responsibility of the City of Dublin ETB. Therefore candidates are strongly advised to submit applications well before the 12 noon deadline on the specified closing date. • Your application will be assessed on the information you submit. Please ensure all sections are completed fully and accurately, giving clear evidence of qualifications, skills and experience. Incomplete applications may not be considered. • City of Dublin ETB may contact the named referees and/or employers for a reference should you be called to interview. • City of Dublin ETB reserves the right to change or withdraw the above post(s) without prior notification. Latest date for receipt of completed online applications for the above is: 12 noon on Monday 8th July 2024 Late applications will not be accepted. Shortlisting may take place. Canvassing will disqualify. City of Dublin Education and Training Board is an equal opportunities employer. Please see Information Guide for further details.

8 days agoFull-time

Youthreach Resource Person: Information Technology Skills

City of Dublin ETBBallyfermot, Dublin€35,534 - €64,852 per year

Applications are invited from suitably qualified candidates for the following position: Youthreach Resource Person 2024-2025 Information Technology Skills Ballyfermot Youthreach Ref: YRRITS24 Youthreach is an innovative programme launched jointly by the Departments of Education and Enterprise, Trade and Employment for unqualified early school leavers. The programme requires staff who are flexible, multi-disciplined and experienced. A high degree of motivation and commitment to the person-centred model of training is essential, as is a commitment to working with the target group. City of Dublin Education and Training Board (City of Dublin ETB) was established on 1st July 2013 under the Education and Training Boards Act, 2013. City of Dublin ETB has 3,000 employees and an annual budget of €580m. It is the state education and training authority for Dublin city and serves the area covered by Dublin City Council. This provision is delivered to over 48,000 learners (20,000 full-time and 28,000 part-time) and is supported by a range of services including a psychological service, a curriculum development unit, a buildings maintenance unit and Head Office staff in Ballsbridge. It also has statutory responsibility for supporting the provision, coordination, administration and assessment of youth work services in Dublin city and is the lead partner for Music Generation Dublin City. City of Dublin ETB is also responsible for the national awarding authority for student grants in Ireland, Student Universal Support Ireland (SUSI). Proposed Timeframe: Shortlisting will take place week commencing: 1st July 2024 Interviewing to commence week beginning: 8th July 2024 *All dates are subject to change and are for guidance only Location of Position: The position will be based initially in Ballyfermot Youthreach, 49 Rossmore Avenue, Dublin 10, D10 VX40 Salary: €35,534 - €64,852 (including long service increment) per annum. Successful candidates will be paid at point 01 of the Resource salary scale unless they have previous public sector service at the same grade. Annual Leave: 35 days per annum. Hours of Hours: 35 hours per week. Essential Requirements: • Relevant qualification in IT or IT related subjects. • Knowledge and experience of ICT based teaching methods. • Have a good understanding of the software, hardware and ICT networks and programmes used in an educational setting. • Understand the QQI assessment and certification process. • Be familiar with the learning outcomes as outlined in the module descriptor for 4N1125 Information Technology Skills QQI Level 4. The successful candidate must be prepared and capable to engage in outdoor pursuits activities at least one day per week. Qualities and Skills: Applicants should have a combination of the following: • Ability to facilitate groups of up to 12 young people in learning situations. • Ability to work with young people with various degrees of ability and motivation. • Ability to draw up and implement a structured yet flexible programme of training and development with and for young people. • Confidence in her/his ability to relate to the target group. • Good communication skills. • Awareness of the challenges faced by disadvantaged communities. As vocational or practical activities are used as a medium for learning in Youthreach, it is required that staff can combine the above qualities with an ability to facilitate learning using a range of practical skills. Principal Duties and Responsibilities: The general duties and responsibilities listed below are not intended to be a comprehensive list of all duties involved and consequently, the post holder may be required to perform other duties as appropriate to the post which may be assigned from time to time and to contribute to the development of the post while in office: • Responsibility to the Centre Co-ordinator on a day-to-day basis for the delivery of the programme. • Direct class contact in the order of 20 hours per week. • Development and monitoring of programmes. • Assessment and monitoring of trainee course work. • Conducting interviews. • Administrative duties appropriate to the post. • To deputise when necessary for the Centre Co-ordinator. Hours of duty will be subject to the exigencies of the post but will be not less than 35 hours per week. Competencies: Candidates should note that questions relating to the following areas will form part or all of the interview. Knowledge and understanding of the Youthreach Programme and the particular subject area they will be teaching • The candidate should demonstrate a secure knowledge of both the Youthreach programme and the subject area of the course syllabus they will be teaching. • They should also be fully aware of the specific requirements of the course/syllabus they will be teaching. Planning and Preparation • The candidate should demonstrate an understanding of: a) How to structure class plans / year plan. b) A variety of teaching methods c) A range of monitoring and assessment methods. Professional Responsibility (Classroom Management) • The candidate should demonstrate a knowledge and understanding of classroom management techniques. • Understand what is meant by a duty of care to the learners. • Show commitment to their own professional development and training. Information Handling • The candidate should demonstrate knowledge of how to maintain records on learner progress and attainment. Interpersonal Skills • The candidate should demonstrate an ability to communicate clearly. • Have an awareness of the diplomacy and sensitivity required when dealing with others (learners/staff/parents) and an appreciation for other people’s opinion. Terms and Conditions of Appointment • The appointment will be subject to the sanction of the Chief Executive. • Any offer will be subject to the receipt of two satisfactory references. • For the purposes of satisfying the requirements as to health it will be necessary for the successful candidate before they are appointed, to undergo at City of Dublin ETB’s expense, a medical examination by a qualified practitioner nominated by City of Dublin ETB. • External work may not be undertaken without the prior consent of City of Dublin ETB. • The person appointed to the post will be required to contribute to the relevant Superannuation Scheme. • City of Dublin ETB reserves the right to transfer staff as the needs of the organisation dictate. • The appointment will have a probationary period, details of which will be stipulated in the contract of employment. Declaration: Applicants will be required to declare whether they have previously availed of a Public Service scheme of incentivised early retirement, including schemes not specifically mentioned above. Applicants will also be required to declare any entitlements to a Public Service pension benefit (in payment or preserved) from any other Public Service employment and/or where they have received a payment-in-lieu in respect of service in any Public Service employment. Referees: Candidates must supply details of two referees on their application form, please note that these referees should have knowledge of you and your work to whom professional reference can be made. One of which should be your current or most recent employer Notes: • Please note that it is the responsibility of the applicant to ensure that all applications are received on time. Any technical difficulties encountered by the sender when forwarding applications are not the responsibility of the City of Dublin ETB. Therefore candidates are strongly advised to submit applications well before the 12 noon deadline on the specified closing date. • Your application will be assessed on the information you submit. Please ensure all sections are completed fully and accurately, giving clear evidence of qualifications, skills and experience. Incomplete applications may not be considered. • City of Dublin ETB may contact the named referees and/or employers for a reference should you be called to interview. • City of Dublin ETB reserves the right to change or withdraw the above post(s) without prior notification. Latest date for receipt of completed online applications for the above is: 12 noon on Tuesday 2nd July 2024 Late applications will not be accepted. Shortlisting may take place. Canvassing will disqualify. City of Dublin Education and Training Board is an equal opportunities employer Please see Information Guide for further details.

8 days agoFull-time

Post Primary Mainstream Class Teacher

City of Dublin ETBCrumlin, Dublin

Post Primary Mainstream Class Teacher Solas Hospital School (Roll Number: 18788V) (1 x Permanent Post) Applications are invited from suitably qualified persons for the post of Post Primary Mainstream Class Teacher in Solas Hospital School under a Permanent Contract of Employment . Solas Hospital School is co-located with Children’s Health Ireland, Crumlin. As a hospital school we deliver education across various hospital settings, including both 1:1 sessions at the bedside and small multi-level groups in classroom settings. We provide an education service to children aged 4 to 18 yrs and across the full spectrum of educational needs. Solas Hospital School is a child-centred, co-educational, multi-denominational, publicly accountable school which strives to provide high quality education to children attending Children’s Health Ireland, Crumlin as inpatients. The school caters for an average enrolment of 85 students that extend from primary to post primary. The school operates within the regulations as outlined by the Rules for National Schools and relevant circulars and directives issued by the Primary / Special Education sections of the Department of Education. The school is funded by grants from the Department of Education. Staffing allocations are in line with those set out by the Department of Education. City of Dublin Education and Training Board (City of Dublin ETB) was established on 1st July 2013 under the Education and Training Boards Act, 2013. City of Dublin ETB has 3,000 employees and an annual budget of €580m. It is the state education and training authority for Dublin city and serves the area covered by Dublin City Council. This provision is delivered to over 48,000 learners (20,000 full-time and 28,000 part-time) and is supported by a range of services including a psychological service, a curriculum development unit, a buildings maintenance unit and Head Office staff in Ballsbridge. It also has statutory responsibility for supporting the provision, coordination, administration and assessment of youth work services in Dublin city and is the lead partner for Music Generation Dublin City. City of Dublin ETB is also responsible for the national awarding authority for student grants in Ireland, Student Universal Support Ireland (SUSI). Proposed Timeframe: Shortlisting will take place week commencing: 24th June 2024. Interviewing to commence week beginning: 1st July 2024 *All dates are subject to change and are for guidance only Salary: As per salary scales laid down by the Department of Education. In certain circumstances an applicant may be allowed to enter on the salary scale at a point above the minimum. Essential Qualifications: Be fully registered with the Teaching Council under Route 1 (Primary) / Route 2 (Post Primary) To qualify for appointment candidates must be able to comply with the following: · Be fully registered with the Teaching Council under Route 1 (Primary) or Route 2 (Post-Primary) · Experience teaching in a medical setting with students with medical needs is desirable · Ability to support students beyond your qualified subjects and facilitate learning in all post-primary subject areas is beneficial. An internal panel of suitable applicants may be set up to fill vacancies which may occur within a specific time period. City of Dublin ETB operates an email recruitment system for Mainstream Class Teachers. For full details and how to apply please visit: Careers - City of Dublin Education and Training Board (cityofdublinetb.ie) Completed Application Forms should be submitted no later than: 12 noon on Friday 21st June 2024 Late applications will not be accepted. Shortlisting may take place. Canvassing will disqualify. City of Dublin ETB is an equal opportunities employer.

20 days agoFull-timePermanent

1st or 2nd Year Apprentice Motor Mechanic

Belturbet Car SalesBelturbet, County Cavan

BELTURBET CAR SALES 1 ST OR 2 ND YEAR APPRENTICE MOTOR MECHANIC Belturbet Car Sales, Cavan, a Family run business with over 50 years’ experience are a certified Bodyshop, Car Service & Repair Centre and are currently looking an Apprentice Mechanic to join our team. The successful candidate will assist in the servicing and repairing of vehicles to very high standards. As well as gaining technical competence in the mechanics of a vehicle, you will have the opportunity to continue your apprenticeship and learn from our skilled mechanics. Full-time position Immediate Start Applicants will ideally: Application Please upload your CV by clicking the APPLY NOW button or via post Attn: Paul Maguire, Manager, Belturbet Car Sales, Kilconny, Belturbet, Co. Cavan Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

24 days agoFull-time

Assistant Accountant

Creighan Contracts LtdCastleblayney, Co. Monaghan

Creighan Contracts Limited is a project management company, operating in the construction sector, primarily in the fit-out and refurbishment of buildings. Headquartered in Castleblayney, Co Monaghan the company predominantly serving customers in the Northeast and greater Dublin areas. Creighan Contracts are currently looking for an experienced individual to join our team as Accounts Technician / Assistant Accountant This role will be responsible for managing the financial operation of the company, reporting to the Managing Director.  You will work alongside our Admin team, Operations team, and our Commercial Manager. Responsibilities Permanent, Full-time role Salary will be based on experience Position is fully onsite in our Castleblayney offices Free car parking Excellent career development opportunities Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

27 days agoPermanentFull-time

Head Bartender

Adare Manor & Golf ResortLimerick

ACCOMMODATION CAN BE PROVIDED FOR SUCCESSFUL CANDIDATES Here at Adare Manor, our vision is to create magical experiences that people will never forget. Our vision is Beyond Everything and we are always looking for people who want to play their part in helping us write the next chapter of this magical story. We are seeking an exceptionally warm and creative individual to join our Adare Manor team as Head Bartender . Our colleagues possess an intuitive service style that reflects the ethos and luxury of Adare Manor. The person in this role will be a creative individual with an in depth knowledge of current industry trends with the ability to lead a small team top create and deliver beyond everything experiences. As Head Bartender you will be responsible for: We offer exceptional working environment, development opportunities that are beyond everything, state of the art equipment as well as competitive rates of pay & benefits. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates .

29 days agoFull-timePermanent
Turn on alerts for this search
Need help? Contact us
Cookies, Privacy and Terms©JobAlert.ie  2024