1 - 10 of 806 Jobs 

Assistant Accountant

Creighan Contracts LtdCastleblayney, Co. Monaghan

Creighan Contracts Limited is a project management company, operating in the construction sector, primarily in the fit-out and refurbishment of buildings. Headquartered in Castleblayney, Co Monaghan the company predominantly serving customers in the Northeast and greater Dublin areas. Creighan Contracts are currently looking for an experienced individual to join our team as Accounts Technician / Assistant Accountant This role will be responsible for managing the financial operation of the company, reporting to the Managing Director.  You will work alongside our Admin team, Operations team, and our Commercial Manager. Responsibilities Permanent, Full-time role Salary will be based on experience Position is fully onsite in our Castleblayney offices Free car parking Excellent career development opportunities Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

13 hours agoPermanentFull-time

Integration Job Coach & Mentor

Meath PartnershipKells, County Meath€38,000 - €40,000 per year

Integration Job Coach & Mentor (Full-time, Fixed-Term Contract) Hybrid-Working and Flexi-Time Arrangements will apply to this position The Position The successful candidate will become part of the Social Inclusion Community Activation Programme (SICAP) team, providing various employment and development services and support to disadvantaged individuals in County Meath. The SICAP Programme addresses a wide array of thematic areas and concerns relating to social inclusion. Applicants should be adaptable and dynamic in their work approach. Key Accountabilities Reporting to the Social Inclusion Manager and Chief Executive Officer thereafter, the Integration Job Coach & Mentor will be directly responsible for the following duties: Terms of Employment One full-time, fixed-term position is available, working 37.5 hours per week. The nature of the work will require working some unsocial hours i.e. evenings and weekends. A full driving licence and access to own transport is essential due to the outreach services associated with the position. This post may be subject to Garda Vetting in line with Meath Partnerships policy. Duration This is a fixed-term contract, concluding on the 31st December 2024. Any extension to the contract of employment will be subject to the availability of funding and continuation of SICAP programme services. Location Successful candidates will be based in Meath Partnerships Head Offices, located at Units J & K Kells Business Park, Cavan Road, Kells, County Meath. Meath Partnership is committed to ensuring a satisfactory work-life balance for its employees, as such, both hybrid-working and flexi-time arrangements will apply to this position. Salary The salary range on offer is €38,000.00 - €40,000.00 per annum, commensurate with experience. Leave The annual leave entitlement is twenty (20) days per annum, pro-rata for shorter periods. Entitlement to leave for Public Holidays is in accordance with the terms of the Organisation of Working Time Act 1997.  Meath Partnership closes for five (5) days at Christmas; this time is additional to the annual leave entitlement detailed above. Application Process A brief cover letter including personal statement demonstrating how you meet the above mentioned requirements for the position (no more than 500 words) which must communicate your relevant experience and a curriculum vitae summarising your qualifications and work experience to date can be uploaded by hitting the APPLY NOW button. Applications should be clearly marked “Integration Job Coach & Mentor”. Applicants will be shortlisted on the basis of information provided in their application.  Closing Date  The closing date for applications is 5pm on Wednesday, 12 th June 2024. Late applications will not be considered. Traenálaí Poist & Meantóir Comhtháthú (Lánaimseartha, Conradh Téarma Seasta) An post Beidh an t-iarrthóir rathúil ina bhall d’fhoireann an Chláir um Ghníomhachtú Pobail Cuimsiú Sóisialta (SICAP), ag soláthar seirbhísí fostaíochta agus forbartha éagsúla agus tacaíocht do dhaoine aonair faoi mhíbhuntáiste i gContae na Mí. Tugann an Clár SICAP aghaidh ar raon leathan réimsí téamacha agus ábhair imní a bhaineann le cuimsiú sóisialta. Ba cheart go mbeadh iarratasóirí inoiriúnaithe agus dinimiciúil ina gcur chuige oibre. Príomhchuntais Ag tuairisciú don Bhainisteoir um Chuimsiú Sóisialta agus don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ina dhiaidh sin, beidh an Traenálaí Poist agus an Meantóir Comhtháthaithe freagrach go díreach as na dualgais seo a leanas: Tionscnaimh SICAP a threorú agus a chur i bhfeidhm atá dírithe ar chomhtháthú, fostaíocht agus forbairt pobail, ag cabhrú go díreach le daoine aonair agus le grúpaí pobail. Tacú le himircigh agus le teifigh teacht ar na seirbhísí atá ar fáil, le tionscadail bunaithe ar chúig bunphrionsabail comhtháthú: Measúnú Tosaigh, Cúnamh Daonnúil, Riachtanais Teanga, Fostaíocht & Leas Eacnamaíoch, agus Comhtháthú Pobail. Meantóireacht agus oiliúint a tabhart do dhaoine chun cabhrú leo a spriocanna forbartha pearsanta agus gairmiúla a aithint agus a bhaint amach, ag clúdach cuspóirí sóisialta, oideachais, fostaíochta agus comhtháthaithe. Seisiúin oiliúna agus ceardlanna a dhearadh agus a sheachadadh atá oiriúnaithe do riachtanais na gcliant, ag freagairt do riachtanais áitiúla agus náisiúnta atá ag teacht chun cinn. Tacaíochtaí spriocdhírithe forbartha agus acmhainne a thairiscint do lucht iarrtha tearmainn, do dhídeanaithe, do dhaoine nach náisiúnaigh iad, agus do bhaill an Lucht Siúil agus na Romach, chomh maith le spriocghrúpaí eile SICAP i gContae na Mí. Comhoibriú le soláthraithe oideachais agus grúpaí pobail chun gníomhaíochtaí a phleanáil agus a chur i bhfeidhm a chothaíonn fás pearsanta agus gairmiúil na gcliant. Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le gnólachtaí agus gníomhaireachtaí áitiúla trí líonrú agus feachtais chur chun cinn, ag cabhrú le socrúchán poist agus cur chun cinn cliant. Imeachtaí ar fud Chontae na Mí a eagrú agus a bheith rannpháirteach iontu chun tacú le deiseanna fostaíochta do chliaint atá ag cuardach poist. Líonrú le INTREO chun atreoruithe cliant a éascú agus cuidiú le scéimeanna tacaíochta féinfhostaíochta agus próisis deontais de réir mar is gá. Cur le hiarrachtaí foirne maidir le spriocanna ualaigh cásanna agus méadracht feidhmíochta a bhaint amach. Bainistiú a dhéanamh ar thaifid na gcliant go digiteach agus i gcló, ag cinntiú go ndéantar gach clár insoláthartha a dhoiciméadú. Gach tasc riaracháin gaolmhar a láimhseáil mar atá leagtha amach i dtreoirlínte an chláir. Páirt a ghlacadh i dtascanna tuairiscithe, margaíochta agus ionadaíochta chun rochtain agus éifeachtacht an chláir SICAP a chur chun cinn. Páirt a ghlacadh i dtaighde agus i bhforbairt beartais shóisialta a bhaineann le SICAP. Cabhrú leis an mBainisteoir um Chuimsiú Sóisialta buiséid bhliantúla a ullmhú agus caiteachas a bhainistiú. Córas CRM IRIS agus doiciméadú cláir ghaolmhara a chothabháil agus a nuashonrú. Deis Gairme Spreagúil ag Comhpháirtíocht na Mí Tá sé mar aidhm ag an jabthuairisc seo breac-chuntas a thabhairt ar na príomhfhreagrachtaí agus freagrachtaí a bhaineann leis an bpost seo. Níl sé i gceist gur liosta iomlán é de na dualgais, na freagrachtaí nó na gníomhaíochtaí go léir a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu. Beidh gá le cur chuige solúbtha maidir le tascanna a bhaineann le clár nó le cuideachta a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus nach bhfuil sonraithe go sonrach sa jabthuairisc seo Cáilíocht Oideachais nó Gnóthachtáil Ghairmiúil Cáilíocht oideachais nó ghairmiúil a bheith agat a bhaineann le Forbairt Pobail, Cúram Sóisialta, Earcaíocht, Cóitseáil, Gairmthreoir, Gníomhachtú an Mhargaidh Saothair, nó réimse gaolmhar Eolas agus Taithí Riachtanach Taithí ghairmiúil roimhe seo i bhforbairt cliant. Cuntas teiste cruthaithe i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm tionscadal agus cláir gníomhachtaithe margadh saothair, le fócas ar thorthaí. Cumas léirithe deiseanna a aithint le haghaidh comhoibrithe agus forbairt comhpháirtíochta. Oilte in imeachtaí a eagrú, a chruthú agus a bhainistiú a thacaíonn le forbairt agus le dul chun cinn cliant. Scileanna láidre idirphearsanta agus cumarsáide (ó bhéal agus scríofa). Cumas oibriú go héifeachtach le daonraí éagsúla, lena n-áirítear pobail nua, iarrthóirí tearmainn, teifigh, daoine nach náisiúnaigh iad etc. Sárscileanna eagrúcháin agus bainistíochta ama agus taithí ar oibriú i dtimpeallacht atá ag luas tapa agus de réir spriocdhátaí míosúla. Ardleibhéil cruinnis agus fírinneachta le fianaise ar a bheith beacht, cruinn agus dírithe ar mhionsonraí. Liteartha TF i gcórais CRM agus Microsoft Office. Féin-spreagtha, in ann pleananna oibre agus cuspóirí cuimsitheacha a eagrú go neamhspleách agus a sheachadadh. Dírithe ar réitigh, bunaithe ar thorthaí, agus dinimiciúil agus muid ag tabhairt faoin ról. Scileanna, Inniúlachtaí agus Taithí Inmhianaithe Cumas pleananna oibriúcháin agus beartais eagraíochtúla a léirmhíniú agus a chur i gcrích. Oilte maidir le hualaí cásanna a bhainistiú go héifeachtach, cloí le hamlínte, ceanglais tuairiscithe, agus srianta buiséid. Eolas ar dhinimic agus saintréithe na margaí fostaíochta áitiúla agus réigiúnacha. Taithí roimhe seo ar oiliúint a sheachadadh go díreach. Tiomantas láidir do luachanna rannpháirtíochta pobail, cuimsiú sóisialta, agus éagsúlacht. Taithí ar bhainistiú sonraí íogaire agus faisnéise rúnda. In ann sonraí agus faisnéis ó fhoinsí éagsúla a ionsú, a anailísiú agus a mheas. Eolas agus tuiscint a bheith acu ar éagsúlacht na dtacaíochtaí agus na seirbhísí uilechuimsitheachta sóisialta, lena n-áirítear faisnéis agus comhairle SICAP agus neamh- SICAP, a chuireann Comhpháirtíocht na Mí ar fáil. Is sócmhainn iad teangacha breise an AE. Téarmaí Fostaíochta Tá post lánaimseartha, téarma seasta amháin ar fáil, ag obair 37.5 uair sa tseachtain. Mar gheall ar nádúr na hoibre beidh gá le roinnt uaireanta neamhshóisialta a oibriú i.e. tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine. Tá ceadúnas tiomána iomlán agus rochtain ar iompar féin riachtanach marDeis Gairme Spreagúil ag Comhpháirtíocht na Mí gheall ar na seirbhísí for-rochtana a bhaineann leis an bpost. Féadfaidh an post seo a bheith fao réir Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána de réir bheartas Chomhpháirtíocht na Mí. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

1 day agoFull-time

HR and Employment Law Consultant

HR TeamRemote

HR Team is currently seeking to recruit for the following position: HR and Employment Law Consultant Fully Remote / Hybrid can be made available if the applicant wishes to be located at offices in Derry City. Join our dynamic and expanding team at HR Team. As a driven HR professional, you'll thrive in our independent and welcoming work environment. Enjoy the benefits of remote working while maintaining regular communication with your colleagues. HR Team is a rapidly expanding business, providing employment law and strategic human resource services to employers across Northern Ireland, Ireland, and the UK. All of our team members have the opportunity to grow and learn; and progress in their career with HR Team. HR Team is now seeking to recruit a HR Consultant in order to provide support with their growing client base.  Job Details Job Title: HR and Employment Law Consultant Contract Type: Permanent and Full-time Salary: Negotiable and depending on experience HR Consultant  As a HR and Employment Law Consultant, you will be required to provide a first-class quality of service to HR Team clients ensuring that their organisations are protected. There will be a high emphasis on client satisfaction as this is at the forefront of what we do. Your expertise in the following areas will be required: 1. Provide expert employment law advice and guidance to clients on HR and employment law queries. 2. Visit clients at their premises to conduct initial HR Health Checks or to give advice. 3. Devise employment-related documents such as letters, policies and procedures. 4. Design contracts of employment and employee handbooks in line with the relevant employment legislation in that jurisdiction. 5. Conduct research into updates on employment legislation. 6. Conduct HR-related tasks such as disciplinary, grievance, absence and probationary periods. From time to time, clients may require more hands-on support in relation to such meetings. 7. Conduct consultancy projects such as job evaluation, salary benchmarking and manpower planning. 8. Maintain a good rapport with all HR Team clients. 9. Ensure that a strong commercial understanding is always demonstrated to our clients. 10. Answer all calls that come through to the HR Team Office in a professional and courteous manner. Ask the client fact finding questions in relation to their specific case or query (such as the length of service and protected characteristics of any employee case). 11. Respond to client emails and calls in the appropriate manner. 12. Ensure service standards for HR Team clients are to a high standard. 13. Maintain a commercial focus at all times. From time to time, clients may wish to make a commercial decision so it is important to always think about all the options, and the risks associated with these options, ensuring that this is fully explained to the client. 14. Where the client wishes to make a commercial decision, always outline the risks to the client in writing. 15. From time to time, conduct client visits at their premises. 16. Carry out absence review meetings for client employees and ensure the relevant documentation for absence is maintained. 17. Where required, assist with client recruitment of new staff to include devising perso specifications, advertising (liaising with relevant mediums), shortlisting, arranging interviews, sitting on interview panels and keeping the client abreast of progress throughout. 18. Compile investigation reports and accompanying documents for grievance and disciplinary cases. 19. Assist in the delivery of training workshops such as preparation of training materials and slides, corresponding with attendees and follow up. 20. Stay abreast of all employment legislation updates in Northern Ireland, Republic of Ireland and Great Britain. 21. Pay attention to detail at all times when devising/revising documents, writing emails and giving advice to clients. THE PERSON Essential Criteria: How to Apply: To apply for this position, please send your CV outlining how you meet the criteria and when you would be available to commence employment before Friday, 14 th June 2024. CLICK THE APPLY NOW BUTTON. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

1 day agoFull-timeHybrid

Operations Manager - Road Surfacing

MannokCounty Fermanagh

OPERATIONS MANAGER - ROAD SURFACING You will oversee all aspects of a company’s contract negotiations, obligations, and implementation. You will tender and negotiate for contracts, advise management and supervise all works ensuring low wastage, high quality and safe systems of work. You will oversee highway maintenance and laying of bitumen on roads and private works. Main Duties Measurement, calculation and scheduling of necessary surfacing product for both private and public sector works. The ability to manage staff in respect of quality of workmanship, health and safety and productivity in both private and public sectors Pricing of works to be carried out Programming and scheduling of works Work tenders for council works Traffic Management Knowledge of quality control and various types of bitumen mixes A sound knowledge of relevant plant required to carry out different and varying operations Promote a safe working environment for all operations Monthly safety audits Deliver contract performance in line with agreed budgets Ensue effective programming & planning is carried out at all levels to ensure service delivery to customers Maximising outputs, reduce waste by ensuring efficient use of resources, i.e. people, plant, materials Ensuring financial governance and timely reporting, to assist in accurate month end reporting for P&L Managing the operational teams in line with company processes and procedures Ensure accurate reporting of all HS&E, KPIs, is carried out and submitted on time. Management of multiple subcontractors, Implementation of H&S on site, pre-works plans, method statements and risk assessments Key Skills Exceptional negotiation, persuasion and judgment skills. Excellent written and verbal communication skills. Knowledge of the surfacing industry Leadership and management skills. Attention to detail, thoroughness and mathematical abilities. Experience 3rd level qualification in Civils background or relevant previous work experience in the industry with several years of experience drafting, negotiating and managing contracts and agreements. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

1 day agoFull-time

Accounts & Payroll Administrator

MannokFermanagh

ACCOUNTS & PAYROLL ADMINISTRATOR You will assist in the provision and support of our financial and payroll department. The role will involve the maintenance and processing of Payroll, managing accounts payable, receivable, bank reconciliation and assisting with various administrative task within our finance and Payroll department. Applicants should be highly computer literate and demonstrate excellent administration and strong Microsoft excel skills is essential. Previous experience of payroll administration and TMS software is desirable. A flexible approach, professional attitude, and the ability to ensure confidentiality are essential. Excellent salary and benefits package is available to the successful candidate. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

2 days agoFull-time

Instructor – Electrical Apprenticeship

Galway & Roscommon ETBGalway€44,942 - €51,252 per year

Job Title: Instructor – Electrical Apprenticeship Grade : Instructor Grade Capacity: Two-Year Contract Reporting To: Assistant Manager Section: GRETB Training Centre Function of Job: To deliver professional training for all aspects of the Standards Based Apprenticeship to the prescribed standards and in accordance with the relevant syllabus. Duties/Responsibilities: Conditions of Service Term of Appointment: Two Year Contract Post: This post is a whole-time, pensionable, two-year temporary contract. A panel may be formed from which future relevant permanent/temporary posts may be filled. Remuneration: €44,942- €71,086 (including two long service increments). Starting pay will be dependent on an applicant’s post-qualification experience. Incremental credit will be applied based on the number of years post-qualification experience up to a maximum of 5 increments. For example, an applicant taking up a position with five years' post qualification experience will start on point 6 of the scale which is €51,252. Salary is not subject to negotiation. Applicants will not enter the salary scale above point 6. Hours of Work: A 35 hour week is in operation, including finishing at 1.30 p.m. on Friday. Hours may be adjusted from time to time under relevant Public Sector Agreements. Annual Leave: The Annual Leave entitlement for this post is 25 days per annum. How to Apply: Completed applications must be submitted via online portal – www.gretb.ie/jobs

2 days agoFull-time

Head Barman

Adare Manor & Golf ResortLimerick

Here at Adare Manor, our vision is to create magical experiences that people will never forget. Our vision is Beyond Everything and we are always looking for people who want to play their part in helping us write the next chapter of this magical story. We are seeking an exceptionally warm and creative individual to join our Adare Manor team as Head Bartender . Our colleagues possess an intuitive service style that reflects the ethos and luxury of Adare Manor. The person in this role will be a creative individual with an in depth knowledge of current industry trends with the ability to lead a small team top create and deliver beyond everything experiences. As Head Bartender you will be responsible for: We offer exceptional working environment, development opportunities that are beyond everything, state of the art equipment as well as competitive rates of pay & benefits. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates .

2 days agoFull-timePermanent

Head Waiter

Adare Manor & Golf ResortLimerick

Here at Adare Manor, our vision is to create magical experiences that people will never forget. Our vision is Beyond Everything and we are always looking for people who want to play their part in helping us write the next chapter of this magical story. Since reopening five years ago, our team's efforts have been recognized again and again. In 2018 we were overjoyed to be awarded 'Hotel of the Year' at the Virtuoso Best of the Best awards. 2019 saw The Golf Course at Adare Manor named as the host venue for the Ryder Cup in 2027, while the following year The Oak Room restaurant was awarded its first Michelin Star. The accolades continued in 2022, with Adare Manor being named the No. 1 Resort in the World in Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards, and 2023 has been no exception with the addition of the highly coveted Five-Star rating by Forbes Travel Guide. There has never been a more exciting time to join the team and we are now recruiting for a Head Waiter for our Michelin Star restaurant, The Oak Room. The Oak Room is our signature restaurant which is solely open for dinner service. This beautifully oak paneled room with an adjoining private dining facility caters for residents & non-residents. The Oak Room menu showcases of the best produce from our travels around the four corners of this island. Head Chef Michael Tweedie and his team cook with restraint and according to the seasons in one of the most magical settings in Ireland. We work closely with our family of producers who we celebrate at the heart of our polished and relaxed dining experience. The Head Waiter candidate must be immaculately presented, be 'a personality' and someone who engages well with Guests. He/she must be someone who exudes a passion for fine dining, attention to the smallest of details, and have a wide knowledge of wines and dishes. The ideal candidate will be someone with experience in a similar role. We are looking for people as exceptional as the hotel itself. If you would like to be part of one the leading hotels of the world, we would like to know more about you. We offer an exceptional working environment, development opportunities that are beyond everything, state of the art equipment as well as competitive rates of pay & benefits. Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

2 days agoFull-timePermanent

Secretary-Maternity Cover

John Nulty LtdCastletara, County Cavan

We are looking for someone to cover Maternity Cover from July 2024 to February 2025. We are a quarry business located in Castletara, Ballyhaise, Co. Cavan. The job will contain day to day running of the business for example, doing dockets for material collected/delivered, taking telephone orders and arranging deliveries. Our Invoices/statements are done on Sage software on a monthly basis. If you have experience with this, would be great but not essential as training will be provided. Our wages is done on PayDay on a weekly basis which training will also be provided if needed. Our hours are from 8.00am to 5.00pm Monday to Friday. Basic computer knowledge is essential. Have good communication skills Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

3 days agoFull-time

Senior Regulatory Officer

Harmonics RecruitmentLimerick€55,000 - €60,000 per year

Our client has a fantastic opportunity for a Senior Regulatory Officer. Reporting to the Quality Manager the successful candidate will be responsible for supporting all regulatory team members. They will lead key elements of regulatory systems, ensuring compliance with relevant standards for the business including ISO13485 and FDA QSR. Also, the candidate will have the opportunity to work one day from home for the first 3 months, this will increase to 2 days working from home after that stage. Main Duties: Skills: ISO 13485 ISO 14971 FDA QSR Benefits: 36.5hr Working Week Sports & Social Onsite Parking Confidential Counselling Services Hybrid Apply with your CV. Don't have a current CV? Click HERE to view the JobAlert.ie CV templates.

3 days agoFull-timePermanent
Turn on alerts for this search
Need help? Contact us
Cookies, Privacy and Terms©JobAlert.ie  2024